سیم قلع کش آبی CHEMTRONICS-USA

85,000 تومان

سیم قلع کش آبی CHEMTRONICS-USA

برای جمع کردن قلع های اضافه ی برد استفاده می شود.